Заповед № 772 на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 772/30.11.2020 год.

 

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-911 от 30.07.2020 г., с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ I-55 и УПИ II-55 в квартал 47, по плана на с. Малък Поровец и възоснова на становището на Гл. архитект на Общината от 10.09.2020 г. по смисъла на §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 624 от 11.09.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР(план за регулация), приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 4 от 19.11.2020 г.
Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план .
С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП - ПР /план за регулация/ на УПИ I-55, УПИ II-55 и УПИ III-54 в квартал 47, с. Малък Поровец, като УПИ I-55 и УПИ II-55 се обединят в едно УПИ I-55 и общата регулационна линия между тях се постави по съществуващата кадастрална граница, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14 дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215, от ЗУТ.

 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 12. 2020 г.