Заповед № 771 на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 771/30.11.2020 год.

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-768/14.07.2020 г., с искане за разработване на ПУП-план схема за трасе на ел. кабел 20 кУ от ОК 494 по ул. „Захари Стоянов" до УПИ IV-9911, квартал 96 по действащия ПУП на гр. Исперих-пром. зона /ПИ №32874.201.9911 по кадастралната карта/ и въз основа на становище на Гл. архитект на Общината от 23.07.2020 г., на основание чл.64, ал.2 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 528/24.07.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато разработване на ПУП-ПС е изготвен проект за ПУП- ПС (план схема), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 6 от 19.11.2020 г.
Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план .
С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ .

 

ОДОБРЯВАМ:

Разработения ПУП-ПС /план схема/ за трасе на ел. кабел 20 kV от ОК 494 по ул. Захари Стоянов" до УПИ IV-9911 квартал 96 по плана на гр. Исперих-пром. зона, /ПИ №32874.201.9911 по кадастралната карта/ до захранващ трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 630 kVA, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14 дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда Аа чл. 215 от ЗУТ.

 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 12. 2020 г.