Заповед № 770 на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 770/30.11.2020 год.

Във връзка с постъпило заявление вх.№ УТ-1308 от 13.10.2020 г., с искане за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/на УПИ I-574, УПИ II-573, УПИ III-572 и УПИ ХIII-575 квартал 65, с. Подайва и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 22.10.2020 г. на основание чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, при спазване условията на чл.19, ал.1, т.4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 715 от 26.10.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР(план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 12 от 19.11.2020 г.
Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план .
С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136,ал. 1 от ЗУТ .

 

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП - ПР /план за регулация/ на УПИ I-574, УПИ II-573, УПИ III-572 и УПИ ХIII-575 квартал 65, с. Подайва, като дворищната регулационна граница между УПИ се постави по кадастралните граници, като се запази тяхното предназначение - „Нискоетажно жилищно строителство", съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14 дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр.Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ

 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 12. 2020 г.