Заповед № 773 на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 773/30.11.2020 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-1130 от 10.09.2020 г., с искане за изработване на ПУП-ПР /план за регулация/ на ПИ №15953.65.559, с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград, становище на гл. архитект на община Исперих от 15.09.2020 г., че искането е законосъобразно по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед №634/16.09.2020 г. на Кмета на общината за допускане на разработване на ПУП-ПР, е изготвен проект на ПУП-ПР/план за регулация/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 15 от 19.11.2020г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изработването на подробният устройствен план.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.

 

ОДОБРЯВАМ:

Изработения: 1. ПУП - ПР /план за регулация/, като се обособи нов квартал 46 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград и се урегулира ПИ №15953.65.559, който получава нов идентификатор УПИ II-559 в квартал 46, като се запази предназначението на имота „Нискоетажно-жилищно строителство до 3 етажа", съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14 дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр.Разград по реда на ч.215 от ЗУТ.

 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 12. 2020 г.