Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 143 по Протокол № 19 от 26.11.2020г. на ОбС Исперих и Заповед № 792/07.12.2020г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва:

1.1. Незастроен УПИ XXI-430 (римско двадесет и едно тире четиристотин и тридесет) в квартал 4 отреден за жилищно застрояване с площ 1 406 (хиляда четиристотин и шест) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XIX, УПИ XX от кв.4,  ул. „Н.Й.Вапцаров“ и ул. „Скът“,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6862 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.

1.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 63,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 6,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  13.01.2021 год.(сряда).

 

2.1. Незастроен УПИ XXII-431 (римско двадесет и две тире четиристотин  тридесет и едно) в квартал 4 отреден за жилищно застрояване с площ 2 704 (две хиляди седемстотин и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XVIII, УПИ XV, УПИ XXIV и УПИ XXIII от кв.4,  ул. „Н.Й.Вапцаров“ и ул. „Скът“,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6863 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.

2.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 112,00 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 12,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  13.01.2021 год.(сряда).

 

3.1. Незастроен УПИ XXIII-432 (римско двадесет и три тире четиристотин  тридесет и две) в квартал 4 отреден за жилищно застрояване с площ 1 134 (хиляда сто тридесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XXII и УПИ XXIV от кв.4,  ул. „Н.Й.Вапцаров“ и ул. „Мургаш“,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6864 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.

3.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 51,00 лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  13.01.2021 год.(сряда).

 

4.1. Незастроен УПИ XXIV-433 (римско двадесет и четири тире четиристотин  тридесет и три) в квартал 4 отреден за жилищно застрояване с площ 5 373 (пет хиляди триста седемдесет и три) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XXV, УПИ XXVII,УПИ XXIII и УПИ XXII от кв.4 и ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6865 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.

4.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 242,00 лева.

4.3. Стъпка за наддаване в размер на 24,00 лева. 

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  13.01.2021 год.(сряда).

 

5.1. Незастроен УПИ XXV-434 (римско двадесет и пет тире четиристотин  тридесет и четири) в квартал 4 отреден за жилищно застрояване с площ 2 524 (две хиляди петстотин двадесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XXVI, УПИ XXVIII,УПИ XXVII, УПИ УПИ XXIV, УПИ XXII и УПИ XVIII от кв.4 и ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6866 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.

5.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 114,00 лева.

5.3. Стъпка за наддаване в размер на 11,00 лева. 

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  13.01.2021 год.(сряда).

 

6.1. Незастроен УПИ XXVII-436 (римско двадесет и седем тире четиристотин  тридесет и шест) в квартал 4 отреден за жилищно застрояване с площ 2 444 (две хиляди четиристотин четиридесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XXVIII, УПИ XXIV и УПИ XXV от кв.4 и ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6868 от 06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.

6.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 110,00 лева.

6.3. Стъпка за наддаване в размер на 11,00 лева. 

6.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  13.01.2021 год.(сряда).

 

7.1. Незастроен УПИ XXVIII-437 (римско двадесет и осем тире четиристотин  тридесет и седем) в квартал 4 отреден за жилищно застрояване с площ 2 559 (две хиляди петстотин петдесет и девет) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XXIX, УПИ XXVII и УПИ XXV от кв.4 и ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6869 от 06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.

7.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 115,00 лева.

7.3. Стъпка за наддаване в размер на 11,00 лева. 

7.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  13.01.2021 год.(сряда).

 

8.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.192 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка сто деветдесет и две) с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 766 (седемстотин шестдесет и шест) кв.м с адрес с. Малък Поровец, ул. „Вихрен“ по кадастралната карта  на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти №46913.120.195, №46913.120.193, №46913.120.624, № 46913.120.191 и №46913.120.191, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6900 от 14.10.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 16.10.2020год.

8.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34,00 лева.

8.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

8.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  13.01.2021 год.(сряда).

 

9.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.397 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка триста деветдесет и седем) с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ 852 (осемстотин петдесет и два) кв.м с адрес с. Малък Поровец, ул. „Осогово“ по кадастралната карта  на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти №46913.120.8, №46913.120.609, №46913.120.398 и №46913.120.396, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6899 от 14.10.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 16.10.2020год.

9.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 38,00 лева.

9.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

9.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  13.01.2021 год.(сряда).

 

10.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.398 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка триста деветдесет и осем) с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ 922 (деветстотин двадесет и два) кв.м с адрес с. Малък Поровец, ул. „Осогово“ по кадастралната карта  на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти №46913.120.397, №46913.120.609, №46913.120.407 и №46913.120.396, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6898 от 14.10.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 16.10.2020год.

10.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 38,00 лева.

10.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

10.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  13.01.2021 год.(сряда).

 

11.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.499 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка четиристотин деветдесет и девет) с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 754 (седемстотин петдесет и четири) кв.м с адрес с. Малък Поровец, ул. „Шипка“ по кадастралната карта  на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти №46913.120.191, №46913.120.192, №46913.120.624 и №46913.120.653, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4482 от 25.11.2009 год. вписан в Агенцията по вписванията на 16.10.2009год.

11.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34,00 лева.

11.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

11.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  13.01.2021 год.(сряда).

 

12.1. Незастроен поземлен имот №61875.33.152 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка сто петдесет и две) с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 1445 (хиляда четиристотин четиридесет и пет) кв.м с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ №49 по кадастралната карта  на селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010 год. на ИД на АК при граници на имота: имоти №61875.33.713, №61875.33.153, №61875.33.397 и №61875.33.151, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6056 от 25.02.2016 год. вписан в Агенцията по вписванията на 29.02.2016год.

12.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 65,00 лева.

12.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

12.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  13.01.2021 год.(сряда).

 II.

1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 07.01.2021г. (четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 14.01.2021г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 06.01.2021г. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 13.01.2021 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещението  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 12. 2020 г.