Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О    Б    Я    В    А

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих и в изпълнение на Решение № 175 по Протокол № 21 от 28.01.2021 г. на ОбС - Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния недвижим имот – частна общинска собственост:

1.1. Недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор №10015.111.606.1, представляващ помещение от 4,00 (четири) кв.м., с начин на трайно предназначение – сграда за търговия, с обща застроена площ – 32,00 (тридесет и две цяло нула) кв.м., находящ се на ул. „Здравец“, с.Вазово, община Исперих, построена в поземлен имот №10015.111.606, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6789 от 13.02.2019 г.

1.2. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 8,00 (осем) лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 0,50 (петдесет стотинки) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15:00 часа на 22.02.202г. (понеделник) в касата на Община Исперих или по банков път на следната сметка:  Райфайзенбанк ЕАД, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG24RZBB91553300192907

За повторен търг до 15:00 часа на  01.03.2021 г. (понеделник).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 23.02.2021 г. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 02.03.2021г. (вторник) от 14:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет) лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 22.02.2021 г. (понеделник), а за повторен търг до 15:00 часа на 01.03.2021 г. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 02. 2021 г.