Обява за наличие на предложение за разработване

OБЯВА
от Бюрхан Мустафа Ариф
село Лъвино, ул."Георги Бенковски" № 7, община Исперих, област
Разград

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, /ДВ бр. 25/2003г, и доп. ДВ. бр. 67/2019/

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има предложение за разработване на:
Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ II-3 и УПИ III - 4, квартал 9 по плана на село Къпиновци, община Исперих с цел бъдещо изграждане на Автосервиз.

Местоположение: УПИ II-3 и УПИ III - 4, квартал 9 по плана на село Къпиновци


Всички , които желаят да изразят мнение и становище да го направят писмено в Община
Исперих или РИОСВ - гр. Русе, бул. „Придунавски“ № 20, ПК 7000


Обявата е публикувана на сайта на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 04. 2021 г.