Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Гюрсел Хасан Хюсеин

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение - обект: "Едноетажна еднофамилна  жилищна сграда" да се проектира в УПИ IX-309 в кв.33 по ЗРП по с. Свещари, общ. Исперих, обл. Разград.

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих и на електронната страница на Община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих, гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, пк 7400.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 04. 2021 г.