Покана за публично обсъждане

Лого на Община Исперих

ПОКАНА

На основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ кани исперихската общественост на 16.07.2021 г.(Петък) от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих

Дата на публикуване: 15.06.2021 г.

15. 06. 2021 г.