Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1,т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решения  № 273 и 274 по Протокол № 30 от 28.09.2021 г. на ОбС  Исперих и Заповед № 779/22.10.2021 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот  №65650.35.125 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет точка тридесет и пет точка сто двадесет и пет) с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 3 296 (три хиляди двеста деветдесет и шест) кв.м по кадастралната карта на с.Свещари, одобрен със Заповед РД-18-28/11.06.2007г. на ИД на АК, с местонахождение на имота с.Свещари, ул. "Ивайло", община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 65650.7.47; № 65650.35.223 и №65650.35.114, съгласно АЧОС № 5173 от 01.08.2012г., вписан в Агенцията по вписванията на 09.08.2012год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 9 097,00 (девет хиляди деветдесет и седем) лева без ДДС.    

1. 3 .Стъпка за наддаване в размер на 100,00 (сто ) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 1000,00 (хиляда) лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.11.2021 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  11.11.2021 год.(четвъртък).

2.1. Урегулиран поземлен имот XIII-79 (римско тринадесет тире седемдесет и девет) в квартал 35 (тридесет и пет) отреден за жилищно застрояване с площ 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м по плана на гр. Исперих, одобрен със Заповед №25/29.01.2001г. и Заповед № 945/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР, с местонахождение на имота гр. Исперих, ул. "Панайот Банков", община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ XIV; изток – УПИ XII; юг – УПИ XV-2852 и запад – ул. "Панайот Банков", съгласно АЧОС № 6324 от 09.12.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията на 20.12.2016 год. 

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 5 636,00 (пет хиляди шестстотин тридесет и шест) лева без ДДС.    

2. 3 .Стъпка за наддаване в размер на 60,00 (шестдесет) лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 600,00 (шестстотин) лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.11.2021 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  11.11.2021 год.(четвъртък).

3.1. Урегулиран поземлен имот XV-2852 (римско петнадесет тире две хиляди осемстотин петдесет и две) в квартал 35 (тридесет и пет) отреден за жилищно застрояване с площ 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м по плана на гр. Исперих, одобрен със Заповед №25/29.01.2001г. и Заповед № 945/07.11.2016 г. за изменение на ПУП-ПР, с местонахождение на имота гр. Исперих, ул. "Панайот Банков", община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ XIII-79; изток – УПИ XII; юг – УПИ XVI-2853 и запад – ул. "Панайот Банков", съгласно АЧОС № 6323 от 09.12.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията на 20.12.2016 год. 

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 5 636,00 (пет хиляди шестстотин тридесет и шест) лева, съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 12.07.2021 година.

3. 3 .Стъпка за наддаване в размер на 60,00 (шестдесет) лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 600,00 (шестстотин) лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.11.2021 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: "Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на 11.11.2021 год. (четвъртък).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 05.11.2021 г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. "Дунав" № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.11.2021 г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:
"Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.11.2021 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.11.2021 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 10. 2021 г.