Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на  Решение № 266 по Протокол № 30 от 28.09.2021 год. на ОбС Исперих и Заповед № 778/22.10.2021 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните недвижими имоти :

1.1. Поземлен имот  №37010.90.546 (тридесет и седем хиляди и десет точка деветдесет точка петстотин четиридесет и шест) с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 1 674 (хиляда шестстотин седемдесет и четири) кв.м с адрес с. Китанчево, ул. "Добруджа" по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № 300-5-71/03.12.2004 год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с №37010.90.545; №370010.62.21; №37010.90.592 и №37010.90.547, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5252 от 12.02.2013 год. вписан в Агенцията по вписванията на 14.02.2013 год.

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) лева на декар или за имота в размер на 75,30 (седемдесет и пет лева и тридесет стотинки) лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 (седем) лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.11.2021 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.11.2021 год.(четвъртък).

2.1. Урегулиран поземлен имот XVI-211(римско шестнадесет тире двеста и единадесет) в квартал 22 (двадесет и две) отреден за жилищно застрояване с площ 1 597(хиляда петстотин деветдесет и седем) кв.м с адрес с. Яким Груево, ул. "Вихрен" по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 343/28.12.2001 год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: УПИ XV, УПИ XIV, УПИ I и улица "Вихрен", съгласно Акт за частна общинска собственост № 6854 от 12.02.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 14.02.2020 год.

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) лева на декар или за имота в размер на 72,00 (седемдесет и два) лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 (седем) лева. 

2.4. Депозит за участие в търга в размер на 50,00 (петдесет) лева, който се внася до 15.00 часа на 04.11.2021 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.11.2021 год.(четвъртък).

3.1. Урегулиран поземлен имот XIV-208,209 (римско четиринадесет тире двеста и осем запетая двеста и девет) в квартал 22 (двадесет и две) отреден за жилищно застрояване с площ 3 313 три хиляди триста и тринадесет) кв.м с адрес с. Яким Груево, ул. "Антон Страшимиров" по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 343/28.12.2001 год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: УПИ XVI, УПИ XV, УПИ XIII, УПИ IX, УПИ III  и улица , съгласно Акт за частна общинска собственост № 6933 от 07.04.2021 год. вписан в Агенцията по вписванията на 08.04.2021 год.

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) лева на декар или за имота в размер на 149,00 (сто четиридесет и девет) лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 14,00 (четиринадесет) лева. 

3.4. Депозит за участие в търга в размер на 50,00 (петдесет) лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.11.2021 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.11.2021 год.(четвъртък).  

4.1.Незастроен урегулиран поземлен имот  XV-210(римско петнадесет тире двеста и десет) в квартал 22(двадесет и две) отреден за жилищно застрояване с площ 1 069(хиляда шестдесет и девет) кв.м с адрес с. Яким Груево, ул. "Вихрен" по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 343/28.12.2001 год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: УПИ XIV, УПИ XVI , улица "Вихрен" и улица "Антон Страшимиров", съгласно Акт за частна общинска собственост № 6958 от 09.07.2021 год. вписан в Агенцията по вписванията на 12.07.2021 год.

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) лева на декар или за имота в размер на 48,00 (четиридесет и осем) лева.

4.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 (четири) лева. 

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.11.2021 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.11.2021 год.(четвъртък).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 05.11.2021 г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. "Дунав" № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.11.2021 г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.11.2021 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.11.2021 год. (четвъртък) от деловодството на Община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 10. 2021 г.