Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на община Исперих и в изпълнение на Решение № 268 по Протокол № 30 от 28.09.2021 год. на ОбС Исперих и Заповед № 777/21.10.2021 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А:

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на:

1. Поземлен имот № 32874.9.100 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка сто), находящ се в гр.Исперих, местност "ЧЕРКЕЗЛИК", по кадастралната карта на града по предходен план № 009100, с начин на трайно ползване Лозе с площ 996 (деветстотин деветдесет и шест) кв.м, категория IX (девета), съгласно АЧОС № 6971 от 14.07.2021 г. при начална годишна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева и стъпка за наддаване в размер на 4,00 (четири) лева.

2. Поземлен имот № 32874.9.101 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка сто и едно), находящ се в гр. Исперих, местност "ЧЕРКЕЗЛИК", по кадастралната карта на града по предходен план № 009101, с начин на трайно ползване Нива с площ 1 660 (хиляда шестстотин и шестдесет) кв.м, категория IX (девета), съгласно АЧОС № 6972 от 14.07.2021 г. при начална годишна наемна цена в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева и стъпка за наддаване в размер на 7,00 (седем) лева.

3. Поземлен имот № 32874.9.102 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка сто и две), находящ се в гр. Исперих, местност "ЧЕРКЕЗЛИК", по кадастралната карта на града по предходен план № 009102, с начин на трайно ползване Нива с площ 2 140 (две хиляди сто и четиридесет) кв.м, категория IX (девета), съгласно АЧОС № 6973 от 14.07.2021 г. при начална годишна наемна цена в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева и стъпка за наддаване в размер на 9,00 (девет) лева.

4. Поземлен имот № 32874.9.114 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка сто и четиринадесет), находящ се в гр. Исперих, местност "ЧЕРКЕЗЛИК", по кадастралната карта на града по предходен план № 009114, с начин на трайно ползване Нива с площ 1 732 (хиляда седемстотин тридесет и два) кв.м, категория IX (девета), съгласно АЧОС № 6668 от 25.04.2018 г. при начална годишна наемна цена в размер на 78,00 (седемдесет и осем) лева и стъпка за наддаване в размер на 7,00 (седем) лева.

5. Поземлен имот № 32874.9.115 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка сто и петнадесет), находящ се в гр. Исперих, местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града  по предходен план №009115, с начин на трайно ползване Лозе с площ 865 (осемстотин шестдесет и пет) кв.м, категория IX (девета), съгласно АЧОС № 6669 от 25.04.2018 г. при начална годишна наемна цена в размер на 39,00 (тридесет и девет)лева и стъпка за наддаване в размер на 3,00 (три) лева.

6. Поземлен имот № 32874.9.116 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка сто и шестнадесет), находящ се в гр. Исперих, местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града   по предходен план №009116, с начин на трайно ползване Лозе с площ 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв.м, категория IX (девета), съгласно АЧОС № 6670 от 25.04.2018 г. при начална годишна наемна цена в размер на 43,00 (четиридесет и три)лева и стъпка за наддаване в размер на 4,00 (четири) лева.

 7. Поземлен имот № 32874.9.83 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка осемдесет и три), находящ се в гр. Исперих, местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града  по предходен план № 009083, с начин на трайно ползване Лозе с площ 905 (деветстотин и пет) кв.м, категория IX (девета), съгласно АЧОС № 7016 от 31.08.2021 г. при начална годишна наемна цена в размер на 41,00 (четиридесет и един) лева и стъпка за наддаване в размер на 4,00 (четири) лева.

8. Поземлен имот № 32874.9.80 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка осемдесет), находящ се в гр. Исперих, местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града  по предходен план № 009080, с начин на трайно ползване Нива с площ 1 431 (хиляда четиристотин тридесет и един) кв.м, категория IX (девета), съгласно АЧОС № 7015 от 31.08.2021 г.  при начална годишна наемна цена в размер на 64,00 (шестдесет и четири)лева и стъпка за наддаване в размер на 6,00 (шест) лева.

9. Поземлен имот № 32874.9.79 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка седемдесет и девет), находящ се в гр. Исперих, местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града по предходен план №009079, с начин на трайно ползване Нива с площ 1 092(хиляда деветдесет и два) кв.м, категория IX (девета), съгласно АЧОС №7014 от 31.08.2021г. при начална годишна наемна цена в размер на 49,00 (четиридесет и девет)лева и стъпка за наддаване в размер на 4,00 (четири) лева.

10. Поземлен имот № 32874.9.78 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка седемдесет и осем), находящ се в гр. Исперих, община Исперих, местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града по предходен план № 009078, с начин на трайно ползване Изоставена нива с площ 950( деветстотин и петдесет) кв.м, категория III (трета), съгласно АЧОС № 7013 от 31.08.2021 г. при начална годишна наемна цена в размер на 43,00 (четиридесет и три) лева и стъпка за наддаване в размер на 4,00 (четири) лева.

11. Поземлен имот № 32874.9.76 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка седемдесет и шест), находящ се в гр. Исперих, община Исперих, местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града по предходен план № 009076, с начин на трайно ползване Изоставена нива с площ 779 (седемстотин седемдесет и девет) кв.м, категория III (трета), съгласно АЧОС № 7012 от 31.08.2021 г. при начална годишна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет)лева и стъпка за наддаване в размер на 3,00 (три) лева.

12. Поземлен имот № 32874.9.104 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка сто и четири), находящ се в гр. Исперих, община Исперих, местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града по предходен план № 009104, с начин на трайно ползване Изоставена нива с площ 244 (двеста четиридесет и четири) кв.м, категория IX (девета), съгласно АЧОС № 7011 от 31.08.2021 г. при начална годишна наемна цена в размер на 11,00 (единадесет)лева и стъпка за наддаване в размер на 1,00 (един) лева.

13. Поземлен имот № 32874.9.88 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка осемдесет и осем), находящ се в гр. Исперих, община Исперих, местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града по предходен план № 009088, с начин на трайно ползване Изоставена нива с площ 997 (деветстотин деветдесет и седем) кв.м, категория IX (девета), съгласно АЧОС № 7010 от 30.08.2021 г. при начална годишна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет)лева и стъпка за наддаване в размер на 4,00 (четири) лева.

14. Поземлен имот № 32874.9.86 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка осемдесет и шест), находящ се в гр. Исперих, община Исперих, местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града по предходен план № 009086, с начин на трайно ползване Лозе с площ  642(шестстотин четиридесет и два) кв.м, категория IX (девета), съгласно АЧОС № 7009 от 30.08.2021 г. при начална годишна наемна цена в размер на 29,00 (двадесет и девет)лева и стъпка за наддаване в размер на 2,00 (два) лева.

15. Поземлен имот № 32874.9.85 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка девет точка осемдесет и пет), находящ се в гр. Исперих, община Исперих, местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града по предходен план № 009085, с начин на трайно ползване Лозе с площ 388(триста осемдесет и осем) кв.м, категория IX (девета), съгласно АЧОС № 7009 от 30.08.2021 г.  при начална годишна наемна цена в размер на 17,50 (седемнадесет лева и петдесет стотинки) лева и стъпка за наддаване в размер на 1,00 (един) лева.

ІІ.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева за имота  се внася до 15.00 часа на 04.11.2021 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.11.2021 год.(четвъртък).

  

III. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 05.11.2021 г. (петък) от 15.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.11.2021 г. (петък) от 15.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС, платена в касата на общината или по следната банкова сметка „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.11.2021 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.11.2021 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 10. 2021 г.