Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА
от НЕБИЕ МУТАЛИБ ГЬОЧ
Управител на "БИЛ-СЕВ" ЕООД
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме намерение относно: "СМЕСЕН МАГАЗИН (Промяна предназначението на КАФЕТЕРИЯ)"

Местоположение: гр. Исперих - ЦГЧ, УПИ I, кв. 195

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 11. 2021 г.