Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

 На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение №  286 по Протокол № 32 от 28.10.2021 год.  на ОбС Исперих и Заповед № 861/18.11.2021г. на Кмета на община Исперих

 

О Б Я В Я В А|

II. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следният недвижим имот:
1.1. Павилион №13 – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6655 от 10.04.2018г. от Общински пазар гр.Исперих с площ – 20,00 (двадесет ) кв.м, находящ се в гр.Исперих, ул. «Хан Аспарух» с предназначение – магазин за промишлени стоки.
1.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200,00 лева.
1.3. Стъпка за наддаване в размер на 20,00 лева. 
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 200,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 02.12.2021 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  09.12.2021 год.(четвъртък).

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 03.12.2021г. (петък) от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 10.12.2021г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 02.12.2021 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 09.12.2021 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   
4. Оглед на  помещението  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 11. 2021 г.