Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА
от Бюрхюн Мустан Ариф  
с. Лъвино, общ. Исперих, обл. Разград, ул. “Георги Бенковски”, № 7

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме намерение относно: “АВТОСЕРВИЗ”

Местоположение: с. Kъпиновци, кв. 9, УІІИ XII-110

 

Всички, които желаят дя изразят мнения и становища, да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ — rp. Pyce , “Придунавски булевард” № 20 ПK 7000.
Обявата е публикувана в електронния сайт на Община Испхерих за сведение на Обществеността.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 11. 2021 г.