Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от: "ДЖАМБАЗ 94"
представлявано от САДУЛА АХМЕДОВ САДУЛОВ
с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение - обект: "Подробен устройствен план - план застрояване на УПИ II в квартал 83 по плана на с. Подайва, общ. Исперих".

Обявата е поставена на информационното табло на Община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих - гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, пк 7400.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
26. 11. 2021 г.