Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

ИСКАНЕ
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от "Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, Габрово,
ТП Държавно ловно стопанство ”Воден-Ири Хисар”

Относно: Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: 
"Изграждане на нов горски път в ТП Държавно ловно стопанство ”Воден-Ири Хисар”при Северноцентрално държавно предприятие - ДП, Габрово”. Строежът представлява  техническа инфраструктура – горски път, разположен в четири землища на  три общини в област Разград: на община Завет: ПИ №54417.980.42, ПИ № 54417.980.127, ПИ №  54417.980.33, находящи се землището на с. Острово; на  община Разград: ПИ № 80724.11.128, ПИ № 80724.4.27, ПИ № 80724.4.26, находящи се в землището на с. Черковна и ПИ № 24829.8.110, находящ се в землището на с. Дянково; за община Исперих: ПИ № 34103.47.176, находящ се в землището на с. Йонково. по Кадастралната карта и кадастрални регистри - изменение в обхвата на оценено трасе."

03. 12. 2021 г.