Клуб "Старият град"

СНЦ  ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ДИМИТРОВЕЦ“
7400 гр. Исперих, обл. Разградска, ул. "Валентина Терешкова" № 6, тел.0882966474; e-mail: tddimitrovec@abv.bg

Проект "С вдъхновение и почит – споделяй и преоткривай наследството на родния край"

ОБЯВА

Уважаеми съграждани,

         Във връзка с реализиране на проект „С вдъхновение и почит - споделяй и преоткривай наследството на родния край“ към Туристическото дружество се създава Клуб „Старият град“ - отворена формация.

Желаещите да участват безплатно в дейностите на клуба, без разлика на пол, възраст и етнос, могат се включват чрез подаване на заявление.

Дейността на клуба ще бъде насочена към:
- проучване на документи и събиране на спомени, снимки, писма или др. за местни обекти или паметни събития;
- проучване на документи, вестници и събиране на снимки и материали за началото на организираната туристическа деятелност в района.

Участниците в клуба ще преминат обучение за това как се извършва събирателска дейност.

Клубът се помещава в сградата на Туристическия дом в гр. Исперих на ул. „Валентина Терешкова“ № 6.

Ако проявите интерес, заповядайте на първата среща, която ще се състои на 21.12.2021 г., от 17:30 часа в сградата на Туристически дом - гр. Исперих на ул. „Валентина Терешкова“ № 6.

Очакваме Ви!

 

За контакти:

Координатор на проекта: тел. 0889007544

Организатор на клуба: тел. 0887952000

Договор № BG06RDNP001-19.415-0001-C0 от 04.11.2021г., финансиран по ПРСР 2014-2020 чрез
Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих, мярка 21

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 12. 2021 г.