Удължаване на срока за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”

Лого на Община Исперих

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“
Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по механизма REACT-EU

ОБЯВА

Във връзка с удължаване на срока за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”, Община Исперих продължава набирането на кандидати, желаещи да ползват услугата за периода от 11.12.2021 – до 30.06.2022 г. от следната целева група:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и  нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Лицата, желаещи да бъдат включени като потребители на услугата, подават заявление –декларация по образец до доставчика на услугата - Община Исперих по постоянен адрес или настоящ, ако е различен от постоянния. Заявление-декларация за ползване на услугата от дете се подава от неговия законен представител.

Документи ще се приемат при строго спазване на епидемиологичните мерки както следва:
- в сградата на Домашен социален патронаж, находяща се на улица „Хан Аспарух” № 1 всеки работен ден от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 12. 2021 г.