Публично оповестен конкурс

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 56 от ЗУТ, чл. 9, ал. 1 от Наредба № 9, в изпълнение на  Решение № 294 по Протокол № 34 от 30.11.2021 год.  на ОбС Исперих  и Заповед № 31/07.01.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публично оповестен конкурс - на 10.02.2022 год. (четвъртък)  от 10:00 часа за отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, представляващи терен в гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ в парцел I, квартал 101 по плана на града за поставяне на временно преместваемо съоръжение „павилион – кафетерия“ в парк „В. Друмев“ по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, съгласно одобрен от Главния архитект на Община Исперих схема за срок от 10 (десет) години  с площ 150,00 (сто и петдесет) кв.м. при начална месечна наемна цена в размер на 300,00 (триста) лева без ДДС.

ІІ. Депозит за участие в конкурса в размер на 300 лева се внася до 15:00 часа на 09.02.2022 год. (сряда) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк“ ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

III. Цена на конкурсна документация в размер на 40,00 лева без ДДС, платена в касата на общината или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк“ ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид плащане: 44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата до 15:00 часа на 09.02.2022 год.

IV. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 000 лева, която се заплаща преди подписването на договора за наем.

V. Публично оповестеният конкурс да се проведе при следните критерии:

            1. Критерий за предложена по – висока цена – 50%;
            2. Критерий за добре изготвено инвестиционно предложение – 30%;
            3. Критерий за доказан опит на юридическото лице като търговец – 20%

VI. Задължителни условия за допускане до участие:

            1. Да използва имота по предназначение – поставяне на преместваем обект за кафетерия или заведение за обществено хранене.
            2. Да представи доказателства за опита си като търговец, като представи доказателства за реално осъществяване на търговска дейност, броя и вида на други търговски обекти.
            3. Да представи идеен инвестиционен проект и конструктивно становище за обекта, предмет на процедурата.
            4. Да декларира писмено, че ще облагороди пространството около търговския обект, ще поддържа детската площадка, осветлението и зеленото пространство пред обекта със свои средства.

VII. Оглед на  общинския терен може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
12. 01. 2022 г.