Публичен търг с тайно наддаване

ЗАПОВЕД
№ РД-04-4
Разград, 17.01.2022 г.

На основание чл. 3, ал. 4, във вр. с чл. 3, ал. 3, т. 27 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, чл. 27, ал. 8, изречение второ във връзка с чл. 45б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 56з, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка с т. 2 от Заповед № 9 РД 46-313/17.12.2021 г. на Министъра на земеделието и писмо с изх. №: 66-3327/ 25.11.2021 г. , за изразено съгласие за включване в процедура за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ на поземлен имот, находящи се в село Лудогорци, община Исперих, област Разград, както и констативен протокол от 31.03.2021 г. за служебна проверка на комисия, назначена със Заповед № 9 РД-07-18/09.10.2019 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“- Разград

НАРЕЖДАМ

1. Откривам първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с чл.56з, ал. 1, 2 и З от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на земя частна държавна собственост представляваща ...

Пълният текст на заповедта можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 01. 2022 г.