Покана за публично обсъждане

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от (от 11.02.2022г. до 12.03.2022 г.)  от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение на Наредба № 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих.

           Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70.

11. 02. 2022 г.