Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на  Решение № 315 по Протокол № 37 от 27.01.2022 год. на ОбС Исперих и Заповед № 140 от 16.02.2022 г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

  1. .Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на:   

1.1. Павилион № 1 от Общински пазар гр. Исперих с площ – 37,50 кв.м, с предназначение – магазин за продажба на риба и рибни продукти.
1.2. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 375,00 лева.
1.3. Стъпка за наддаване в размер на 37,00  лева. 
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 375,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.03.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  08.03.2022 год.(вторник).

2.1. Павилион № 8 от Общински пазар гр. Исперих с площ – 23,50 кв.м, с предназначение - фризьорски салон.
2.2. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 235,00 лева.
2.3. Стъпка за наддаване в размер на 23,00 лева.
2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 235,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.03.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  08.03.2022 год.(вторник).

3.1. Павилион № 11 от Общински пазар гр. Исперих с площ – 23,50 кв.м, с предназначение – селскостопанска аптека.
3.2. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 235,00 лева.
3.3. Стъпка за наддаване в размер на 23,00 лева. 
3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 235,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.03.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  08.03.2022 год.(вторник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 02.03.2022 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на община Исперих.

2. Повторен търг ще се проведе на 09.03.2022 г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 01.03.2022 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 08.03.2022 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещенията  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 02. 2022 г.