Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 331  от 31.03.2022г. на ОбС  Исперих и Заповед № 298 от 28.04.2022г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба:  

1.1. Поземлен имот  № 56232.501.131 с начин на трайно ползване ниско застрояване и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 945 кв.м по кадастралната карта на с.Печеница с местонахождение на имота с.Печеница, ул. «Тунджа » №1А при  съседи: имоти с № 56232.501.190; № 56232.16.56; № 56232.29.16; № 56232.501.189 и №56232.501.132, съгласно АЧОС № 6520 от 29.09.2017г.

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2 685,00 лева

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 27,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 268,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.05.2022 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  17.05.2022 год.(вторник).

 

2.1. Поземлен имот  №46913.120.58 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1 251 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Н.Й.Вапцаров » при  съседи: имоти с № 46913.120.688; № 46913.120.57; № 46913.6.46;  № 46913.6.47 и №46913.120.379, съгласно АЧОС № 4628 от 18.04.2012г.  

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 349,00 лева

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 33,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 335,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.05.2022 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  17.05.2022 год.(вторник).

  

3.1. Поземлен имот  №46913.120.702 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 2 313 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Арда » при  съседи: имоти с № 46913.120.606; № 46913.120.701; № 46913.120.505;  № 46913.120.416; №46913.120.260 и №46913.120.605, съгласно АЧОС № 7070 от 06.01.2022год.

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 6 108,00 лева

3.3.Стъпка за наддаване в размер на 61,00 лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 610,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.05.2022 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  17.05.2022 год.(вторник).

  

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 11.05.2022г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.05.2022г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00  лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.05.2022 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.05.2022 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 04. 2022 г.