Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 336 от 31.03.2022год.  на ОбС Исперих и Заповед № 299 от 28.04.2022г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на:  

1.1. Поземлен имот №61875.33.105  с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 21 607 кв.м с адрес с. Райнино, ул. „Оборище“ по кадастралната карта на селото,при граници на имота: имоти с №61875.33.102; №61875.33.103; №61875.33.104; №61875.33.406; №61875.33.109 и №61875.33.728, съгласно АЧОС № 7100 от 10.02.2022 год. 

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 1 188,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 12,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 120,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.05.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  17.05.2022 год.(вторник).

 

2.1. Поземлен имот  №72578.501.6 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1 047 кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Пирин“   по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №72578.501.177; №72578.501.129; №72578.501.130; №72578.501.176; №72578.100.10 и №72578.100.11, съгласно АЧОС № 6843 от 06.01.2020 год. 

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 58,00 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 1,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.05.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  17.05.2022 год.(вторник).

 

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 11.05.2022г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.05.2022г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.05.2022 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.05.2022 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 04. 2022 г.