Резултати от втория етап на конкурса на кандидата за длъжността Началник-отдел "Общинска собственост"

Лого на Община Исперих

Извлечение от Протокол № 5 от 18.05.2022 г. 
на Комисията, назначена със Заповед № 279/15.04.2022 г. на инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих и Орган по назначаването, във връзка с провеждане на конкурс за длъжността "Началник-отдел "Общинска собственост" в Дирекция "Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси" при Община Исперих, обявен със Заповед № 277/15.04.2022 г. на Кмета на община Исперих.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА НА КАНДИДАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ" В ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ

... таблица - информацията е в прикачения файл ...

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ НА КАНДИДАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ" В ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ
(Формуляр Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители)

... таблица - информацията е в прикачения файл ...

/ П /

Председател: инж. Ибрахим Мемиш - Директор на Дирекция "Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси" при Община Исперих.

18. 05. 2022 г.