Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

  На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на Решение  № 348  по Протокол  № 43 от 12.05.2022г. на ОбС  Исперих и Заповед № 358/01.06.2022г. на Кмета на община Исперих

 

О Б Я В Я В А

 

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

          1. Поземлен имот № 24150.501.132 с начин на трайно ползване Ниско застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 909  кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 24150.501.132.1 със застроена площ  341 кв.м. с начин на   предназначение – жилищна сграда-еднофамилна, с местонахождение с. Духовец, ул. „Димитър Бахнев” № 10 по кадастралната карта на селото, съгласно АЧОС № 6988 от 29.07.2021г., 
2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 41 351,00 лева
3.Стъпка за наддаване в размер на 413,00 лева.
4. Депозит за участие в търга  в размер на 4 135,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 14.06.2022 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF
За повторен търг до 15.00 часа на  21.06.2022 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 15.06.2022г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 22.06.2022г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:
„Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 14.06.2022 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 21.06.2022 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   
4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

 

                                                                                                                   

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 06. 2022 г.