Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 400 по Протокол № 48 от 31.08.2022год.  на ОбС Исперих и Заповед №649/20.09.2022г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на:  

1.1. Поземлен имот № 37010.90.191 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 986 кв.м с адрес с. Китанчево, ул. „Мургаш“   по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №37010.90.190; №37010.90.599; №37010.90.600 и № 37010.49.10, съгласно АОС № 5255 от 12.02.2013 год.

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на  54,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 30,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  13.10.2022 год.(четвъртък).

 

 2.1. Поземлен имот №37010.90.218 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1 548  кв.м с адрес с. Китанчево, ул. „Йордан Йовков“ №40 по кадастралната карта на селото, при граници на имота: имоти с №37010.90.223; №37010.90.219; №37010.90.217 и № 37010.90.594, съгласно АОС № 5254 от 12.02.2013 год.

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 85,00 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 40,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  13.10.2022 год.(четвъртък.

 

3.1. Поземлен имот №37010.90.190 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1 346 кв.м с адрес с. Китанчево, ул. „Мургаш“   по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №37010.90.599; №37010.90.189; №37010.90.191; №37010.49.10; №37010.49.9 и № 37010.90.588, съгласно АОС № 5258 от 15.02.2013 год.

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 74,00 лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 40,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  13.10.2022 год.(четвъртък

 

 4.1. Поземлен имот №61875.33.255 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 396  кв.м с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ №35 по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010 год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти с №61875.33.465; №61875.33.404; №61875.33.254 и № 61875.33.713, съгласно АОС № 6435 от 15.05.2017 год.

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 77,00  лева.

4.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева. 

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 40,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  13.10.2022 год.(четвъртък

 

5.1. Поземлен имот №72578.501.24 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 785  кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Пирин“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №72578.501.25; №72578.501.428; №72578.501.139; №72578.501.429 и № 72578.501.23, съгласно АОС № 7157 от 20.05.2022 год.

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 43,00 лева.

5.3. Стъпка за наддаване в размер на 2,00 лева. 

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 20,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  13.10.2022 год.(четвъртък

 

6.1. Поземлен имот №72578.501.23 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 638  кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Пирин“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №72578.501.24;   №72578.501.139 и №72578.501.429, съгласно АОС № 7162 от 08.06.2022 год.

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на  35,00  лева.

6.3. Стъпка за наддаване в размер на 2,00 лева. 

6.4. Депозит за участие в търга  в размер на 20,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  13.10.2022 год.(четвъртък

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 07.10.2022г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 14.10.2022г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 13.10.2022 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                                                          ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
21. 09. 2022 г.