Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,в изпълнение на  Решение № 400 по Протокол № 48 от 31.08.2022год.  на ОбС Исперих и Заповед № 652/20.09.2022г. на Кмета на Община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на :

1.1. Поземлен имот №44358.501.3 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 944 кв.м с адрес с. Лъвино, ул. „Пирин“ №20 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №44358.501.106; №44358.501.105; №44358.501.5; №44358.501.4 и № 44358.501.169, съгласно АОС № 7164 от 29.06.2022 год.

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на  52,00  лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 30,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  13.10.2022 год.(четвъртък).

 

 2.1. Поземлен имот №44358.501.106 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 997  кв.м с адрес с. Лъвино, ул. „Люлин“ №1 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №44358.501.170; №44358.501.171; №44358.501.105; №44358.501.3 и № 44358.501.169, съгласно АОС № 5882 от 26.05.2015 год.

 2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на  55,00 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 30,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  13.10.2022 год.(четвъртък).

 

3.1. Поземлен имот №44358.501.4 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 896  кв.м с адрес с. Лъвино, ул. „Пирин“ №22 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №44358.501.169; №44358.501.3; №44358.501.105; №44358.501.5 и № 44358.501.107, съгласно АОС № 7165 от 29.06.2022 год.

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на   49,00 лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 2,00 лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 20,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  13.10.2022 год.(четвъртък).

 

 4.1. Поземлен имот №44358.501.107 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 904 кв.м с адрес с. Лъвино, ул. „Пирин“ №24 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №44358.501.169; №44358.501.4; №44358.501.5; №44358.501.162 и № 44358.501.161, съгласно АОС № 7166 от 29.06.2022 год.

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на  49,00  лева.

4.3. Стъпка за наддаване в размер на 2,00 лева. 

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 20,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  13.10.2022 год.(четвъртък).

 

5.1. Поземлен имот №44358.501.5 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 1 165 кв.м с адрес с. Лъвино, ул. „Мургаш“ №2 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №44358.501.4; №44358.501.3; №44358.501.105; №44358.501.108; ;№66358.501.162 и № 44358.501.107, съгласно АОС № 7167 от 29.06.2022 год.

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 64,00 лева.

5.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 30,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  13.10.2022 год.(четвъртък).

 

6.1. Поземлен имот №44358.501.9 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 1 009 кв.м с адрес с. Лъвино, ул. „Ген.Вл.Заимов“ №9 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №44358.501.8; №44358.501.104; №44358.501.168; №44358.501.109 и № 44358.501.6, съгласно АОС № 6772 от 03.12.2018 год.

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на  56,00 лева.

6.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

6.4. Депозит за участие в търга  в размер на 30,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  13.10.2022 год.(четвъртък).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 07.10.2022г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 14.10.2022г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 06.10.2022 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 13.10.2022 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                       ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
21. 09. 2022 г.