Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1  от Наредба №27,  в изпълнение на Решение  № 398  по Протокол  № 48 от 31.08.2022г. на ОбС  Исперих и Заповед № 646/19.09.2022г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.  Поземлен имот  №37010.90.216 с начин на предназначение на територията урбанизирана с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 2 596 кв.м по кадастралната карта на с.Китанчево с местонахождение на имота с.Китанчево, ул. «Хан Аспарух » № 115 при граници и съседи: имоти с № 37010.90.361; № 37010.90.217; № 37010.90.215  и № 37010.90.594, съгласно АЧОС № 6301 от 04.11.2016г. 

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 10 604,70  лева без ДДС.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 530,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 1 200,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД,  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 05.10.2022г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.10.2022г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„Кей Би Си Банк България" ЕАД Д; IBAN: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.10.2022 год. (вторник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

                                                                                               ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
21. 09. 2022 г.