Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 400 по Протокол № 48 от 31.08.2022год.  на ОбС Исперих и Заповед № 651/20.09.2022г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на:  

1.1. Поземлен имот №03472.40.252  с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 4 316 кв.м с адрес с. Белинци, ул. „Витоша“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №03472.40.251; №03472.40.260; №03472.40.118; №034572.40.229; №03472.40.230 и №03472.40.231, съгласно АОС № 5246 от 12.02.2013 год.

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер  на 237,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 12,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 120,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

2.1. Поземлен имот №03472.40.230 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 354 кв.м с адрес с. Белинци, ул. „Искър“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №03472.40.231; №03472.40.252; №034572.40.229 и №03472.40.236, съгласно АОС № 4557 от 01.03.2016г.  

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 19,50 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 2,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 20,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

3.1. Поземлен имот №03472.40.217 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 578 кв.м с адрес с. Белинци, ул. „Яни Сандански“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №03472.40.216; №03472.40.219; №034572.40.218 и №03472.40.167, съгласно АОС № 5243 от 11.02.2013 год.

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 87,00 лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 40,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

4.1. Поземлен имот №03472.40.17  начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 478 кв.м с адрес с. Белинци, ул. „Оборище“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №03472.40.9; №03472.40.73;   №034572.40.18; №03472.40.19;№03472.40.20 и №03472.40.311, съгласно АОС № 5245 от 11.02.2013 год.

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 81,00  лева.

4.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева. 

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 40,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

5.1. Поземлен имот №03472.40.103 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 016  кв.м с адрес с. Белинци, ул. „Ком“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №03472.40.97; №03472.40.104;   №034572.40.105; №03472.40.106;№03472.40.107 и №03472.40.96, съгласно АОС № 5244 от 11.02.2013 год.

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на  56,00 лева.

5.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 30,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

6.1. Поземлен имот №03472.40.291 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 147 кв.м с адрес с. Белинци, ул. „Камчия“ № 5 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №03472.40.292; №03472.40.289; №034572.40.274; №03472.40.273; №03472.40.243 и №03472.40.290, съгласно АОС № 5739 от 16.06.2014 год.

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 63,00  лева.

6.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

6.4. Депозит за участие в търга  в размер на 30,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

7.1. Поземлен имот №10015.111.273 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 086 кв.м с адрес с. Вазово, ул. „Александър Стамболийски“ №47 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №10015.111.272; №10015.111.485;   №10015.111.274 и №10015.111.271, съгласно АОС № 4462 от 19.10.2009 год.

7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 60,00 лева.

7.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

7.4. Депозит за участие в търга  в размер на 30,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 05.10.2022г. (сряда) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.10.2022г. (сряда) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.10.2022 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                                               ОБШИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
21. 09. 2022 г.