Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 ,в изпълнение на  Решение № 400 по Протокол № 48 от 31.08.2022год.  на ОбС Исперих и Заповед №650/20.09.2022г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на:   

1.1.Поземлен имот №15953.65.4  с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 013 кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „Бузлуджа“  по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №15953.65.132; №15953.65.133;   №15953.65.5;№15953.65.629 и №15953.65.3, съгласно АОС № 4934 от 30.06.2011 год.

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на  56,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 30,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

2.1. Поземлен имот №15953.65.132 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 968 кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „Драва“ №5 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №15953.65.628; №15953.65.7; №15953.65.33; №15953.65.133; №15953.65.4; №15953.65.3 и №15953.65.2, съгласно АОС № 5249 от 12.02.2013 год.

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на  53,00 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 30,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

3.1. Поземлен имот №15953.65.484 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 782 кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „Здравец“ №16 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №15953.65.637; №15953.65.485  и №15953.65.636, съгласно АОС № 4497 от 19.12.2009 год.

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 43,00 лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 2,00 лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 20,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

4.1. Поземлен имот №15953.65.487 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 853 кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „Здравец“по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №15953.65.637; №15953.65.488; №15953.65.739  и №15953.65.486, съгласно АОС № 5247 от 12.02.2013 год.

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 47,00 лева.

4.3. Стъпка за наддаване в размер на 2,00 лева. 

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 20,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

5.1. Поземлен имот №15953.65.486  с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 825 кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „Здравец“ №12 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №15953.65.637; №15953.65.487; №15953.65.293  и №15953.65.485, съгласно АОС № 4498 от 21.12.2009 год.

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45,00 лева.

5.3. Стъпка за наддаване в размер на 2,00 лева. 

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 20,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

6.1. Поземлен имот №15953.65.488 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 853 кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „Здравец“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №15953.65.637; №15953.65.489; №15953.65.739  и №15953.65.487, съгласно АОС № 5248 от 12.02.2013 год.

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 47,00  лева.

6.3. Стъпка за наддаване в размер на 2,00 лева. 

6.4. Депозит за участие в търга  в размер на 20,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

7.1. Поземлен имот №24150.501.21 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 559 кв.м с адрес с. Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №82  по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-40/31.08.2005 год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с №24150.501.30; №24150.501.520 и №24150.501.20, съгласно АОС № 4501 от 16.05.2017 год.

7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 86,00 лева.

7.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева. 

7.4. Депозит за участие в търга  в размер на 40,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

8.1. Поземлен имот №24150.501.475 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 4 285 кв.м с адрес с. Духовец, ул. „Иван Вазов“ №17  по кадастралната карта на селото  при граници на имота: имоти с №24150.501.483; №24150.501.473; №24150.501.474; №24150.501.476; №24150.501.481 и № 24150.501.482, съгласно АОС № 4506 от 16.05.2017 год.

8.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на  236,00  лева.

8.3. Стъпка за наддаване в размер на 20,00 лева. 

8.4. Депозит за участие в търга  в размер на 120,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2022 год.(вторник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 05.10.2022г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.10.2022г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.10.2022 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.10.2022 год. (вторник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                                               ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
21. 09. 2022 г.