Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ,  чл.73, ал.1 от Наредба №27,   в изпълнение на  Решение № 388 по Протокол № 47 от 28.07.2022год.  на ОбС Исперих и Заповед № 684/04.10.2022г. на Кмета на община Исперих  

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на:  
1. Поземлен имот № 24116.8.90  по кадастралната карта на с.Лудогорци, находящ се в с.Лудогорци, община Исперих, местност „Дара бостан“, с начин на трайно ползване  друг вид земеделска земя  и с трайно предназначение на територията Земеделска с площ 20 304 кв.м, при граници на имота: имоти  с № 24116.8.5;
№ 24116.503.52 и № 24116.503.53, съгласно Акт № 7169 от 30.06.2022г. за частна общинска собственост. 
2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 1 117,00 лева.
3. Стъпка за наддаване в размер на 56,00
лева. 
4. Депозит за участие в търга  в размер на 560,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 27.10.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  03.11.2022 год.(четвъртък).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 28.10.2022г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 04.11.2022г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 27.10.2022 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 03.11.2022 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   
4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 10. 2022 г.