Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27,  в изпълнение на Решение  № 408 по Протокол № 49 от 29.09.2022 г. на ОбС  Исперих и Заповед № 759/27.10.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.1. Поземлен имот  № 50512.502.887 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 1 749 кв.м по кадастралната карта на с. Малко Йонково, с местонахождение на имота с. Малко Йонково, ул. "Мусала", община Исперих при граници: имоти с № 50512.502.888; № 50512.502.7; № 50512.502.4; № 50512.502.3; № 50512.502.885; № 50512.502.1886 и № 50512.502.735, съгласно АЧОС № 6744 от 09.07.2018 г. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 5 801,00  лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 290,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 2 900,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 28.11.2022 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка „Кей Би Си Банк България" ЕАД, За повторен търг до 15.00 часа на  05.12.2022 год.(понеделник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 29.11.2022 г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. "Дунав" № 2, гр. Исперих.  

2. Повторен търг да се проведе на 06.12.2022г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00  лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„Кей Би Си Банк България" ЕАД; IBAN: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 28.11.2022 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 05.12.2022 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
31. 10. 2022 г.