Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на  Решение № 411 по Протокол № 49 от 29.09.2022 год. на ОбС Исперих и Заповед № 761/28.10.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на:  

1.1. Поземлен имот № 56945.502.72 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 948 кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Васил Тинчев“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 56945.502.647; № 56945.502.71; № 56945.502.69; № 56945.502.517; № 56945.502.73 и № 56945.502.725, съгласно АОС № 6643 от 21.03.2018 год.

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на  52,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 52,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  21.11.2022г.(понеделник).

2.1. Поземлен имот № 56945.502.73 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1021 кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Васил Тинчев“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 56945.502.72; № 56945.502.69; № 56945.502.517; № 56945.502.516; № 56945.502.74 и № 56945.502.725, съгласно АОС № 6544 от 18.12.2017 год.

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в  размер на 56,00 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 56,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  21.11.2022г.(понеделник).

3.1.Поземлен имот № 56945.502.71 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1006 кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Бузлуджа“ №5 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 56945.502.693; № 56945.502.70; № 56945.502.69; № 56945.502.72 и № 56945.502.647, съгласно АОС № 7183 от 14.07.2022 год.

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в  размер на 55,00 лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 55,00 лв., който  се внася до 15,00 ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  21.11.2022 г. (понеделник).

4.1. Поземлен имот № 56945.503.238 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1011 кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Витоша“ № 20 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 56945.503.237; № 56945.41.116; № 56945.503.239 и № 56945.503.720, съгласно АОС № 4769 от 29.12.2010 год.

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в   размер на 56,00 лева.

4.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 56,00 лв., който  се внася до 15,00 ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  21.11.2022 г. (понеделник).

5.1. Поземлен имот № 56945.503.235 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1012 кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Витоша“ № 14 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 56945.503.234; № 56945.41.116; № 56945.503.236;№ 56945.503.720 и № 56945.503.721, съгласно АОС № 4772 от 29.12.2010 год.

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 56,00 лева.

5.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 56,00 лв., който  се внася до 15,00 ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  21.11.2022 г. (понеделник).

6.1. Поземлен имот № 56945.503.236 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1012 кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Витоша“ № 16 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 56945.503.235; № 56945.41.116; № 56945.503.237 и № 56945.503.720, съгласно АОС № 4771 от 29.12.2010 год.

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 56,00 лева.

6.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

6.4. Депозит за участие в търга в размер на 56,00 лв., който  се внася до 15,00 ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  21.11.2022 г. (понеделник).

7.1. Поземлен имот № 56945.503.237 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1012  кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Витоша“ № 18 по кадастралната карта на селото  при граници на имота: имоти с № 56945.503.236; № 56945.41.116; № 56945.503.238 и № 56945.503.720, съгласно АОС № 4770 от 29.12.2010 год.

7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 56,00 лева.

7.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

7.4. Депозит за участие в търга  в размер на 56,00 лв., който  се внася до 15,00 ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  21.11.2022 г. (понеделник).

8.1. Поземлен имот № 56945.503.239 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1012 кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Витоша“ № 22 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 56945.503.238; № 56945.41.116; № 56945.41.117;№ 56945.503.240 и № 56945.503.720, съгласно АОС № 4768 от 29.12.2010 год.

8.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 56,00 лева.

8.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

8.4. Депозит за участие в търга  в размер на 56,00 лв., който  се внася до 15,00 ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на 21.11.2022 г. (понеделник).

9.1. Поземлен имот № 56945.503.240 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1012 кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Витоша“ № 24 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 56945.503.239; № 56945.41.117; № 56945.503.241 и № 56945.503.720, съгласно АОС № 4767 от 29.12.2010 год.

9.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 56,00  лева.

9.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

9.4. Депозит за участие в търга в размер на 56,00 лв., който се внася до 15,00 ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  21.11.2022 г. (понеделник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 15.11.2022г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 22.11.2022 г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 14.11.2022 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 21.11.2022 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
31. 10. 2022 г.