Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на  Решение № 411 по Протокол № 49 от 29.09.2022 год. на ОбС Исперих и Заповед № 762/28.10.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на : 

1.1. Поземлен имот № 34103.501.221 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1176 кв.м с адрес с. Йонково, ул. „Огоста“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 34103.501.2051; № 34103.501.1066 и № 34103.501.220, съгласно АОС № 7158 от 25.05.2022 год.

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 65,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 6,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 65,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  21.11.2022 г. (понеделник).


2.1. Поземлен имот № 87285.501.210 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 1069 кв.м с адрес с. Яким Груево, ул. „Вихрен“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 87285.501.208; № 87285.501.211 и № 87285.501.380, съгласно АОС № 6958 от 09.07.2021 год.

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 59,00  лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 59,00 лв., който  се внася до 15,00 ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  21.11.2022 г. (понеделник).


3.1. Поземлен имот № 87285.501.211 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1602 кв.м с адрес с. Яким Груево, ул. „Вихрен“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 87285.501.380; № 87285.501.210; № 87285.501.208; № 87285.501.200; № 87285.501.198 и № 87285.501.197, съгласно АОС № 6854 от 12.02.2020 год.

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 88,00 лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 8,00 лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 88,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  21.11.2022 г. (понеделник).


4.1. Поземлен имот № 56232.501.133 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 1368 кв.м с адрес с. Печеница, ул. „Драва“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 56232.501.21; № 56232.501.19; № 56232.501.18; № 56232.501.17; № 56232.501.167 и № 56232.501.16, съгласно АОС № 6522 от 29.09.2017 год.

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 75,00  лева.

4.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева. 

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 75,00 лв., който се внася до 15,00ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  21.11.2022 г. (понеделник).


5.1.  Поземлен имот № 44358.502.13 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 709  кв.м с адрес с. Лъвино, ул. „Дон“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 44358.502.568; № 44358.502.14; № 44358.502.12 и № 44358.502.8, съгласно АОС № 7198 от 26.08.2022 год.

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 39,00  лева.

5.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева. 

5.4.  Депозит за участие в търга в размер на 39,00 лв., който  се внася до 15,00 ч. на 14.11.2022 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  21.11.2022 г. (понеделник).


II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 15.11.2022 г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 22.11.2022 г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 14.11.2022 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 21.11.2022 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
31. 10. 2022 г.