Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на  Решение № 411 по Протокол № 49 от 29.09.2022год.  на ОбС Исперих  и Заповед № 768/01.11.2022г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на :

1.1. Поземлен имот №38296.501.218 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 963 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Тодор Каблешков“ №12 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.303; №38296.501.217;№38296.501.209; №38296.501.208;№38296.501.207 и №38296.501.102, съгласно АОС № 7180 от 14.07.2022 год.

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 53,00  лева.

 1.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 53,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

 

 2.1.  Поземлен имот №38296.501.216 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 895 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Тодор Каблешков“ №8 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.303; №38296.501.215;№38296.501.211; №38296.501.210;№38296.501.209 и №38296.501.217, съгласно АОС № 7175 от 08.07.2022 год.

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 49,00  лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 49,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

 

 3.1.  Поземлен имот №38296.501.215 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 877 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Тодор Каблешков“ №6 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.303; №38296.501.214;№38296.501.212; №38296.501.211;№38296.501.210 и №38296.501.216, съгласно АОС № 7176 от 08.07.2022 год.

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 48,00 лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 48,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

 

 4.1.Поземлен имот №38296.501.214 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 891 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Тодор Каблешков“ №4 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.303; №38296.501.97;№38296.501.213; №38296.501.212;№38296.501.211 и №38296.501.215, съгласно АОС № 7174 от 08.07.2022 год.

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 49,00 лева.

 4.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева. 

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 49,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

 

5.1.Поземлен имот №38296.501.97 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1 437 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Тодор Каблешков“  по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.303; №38296.501.315;№38296.501.314; №38296.501.213;№38296.501.212 и №38296.501.214, съгласно АОС № 7187 от 22.07.2022 год.

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 79,00 лева.

5.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева. 

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 79,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

 

6.1. Поземлен имот №38296.501.211 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 848 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Тодор Каблешков“  по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.216; №38296.501.215;№38296.501.214; №38296.501.212;№38296.501.312 и №38296.501.210, съгласно АОС № 7187 от 22.07.2022 год.

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 47,00 лева.

6.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева. 

6.4. Депозит за участие в търга  в размер на 47,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

 

7.1. Поземлен имот №38296.501.210 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 890 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Тодор Каблешков“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.217; №38296.501.216;№38296.501.215; №38296.501.211;№38296.501.312 и №38296.501.209, съгласно АОС № 7172 от 08.07.2022 год.

7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 49,00 лева.

7.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева. 

7.4. Депозит за участие в търга  в размер на 49,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

 

8.1. Поземлен имот №38296.501.209 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 913 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Тодор Каблешков“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.218; №38296.501.217;№38296.501.216; №38296.501.210;№38296.501.312 и №38296.501.208, съгласно АОС № 7173 от 08.07.2022 год.

8.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 50,00  лева.

8.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00 лева. 

8.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 17.11.2022г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.

   2. Повторен търг да се проведе на 24.11.2022г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 16.11.2022 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 23.11.2022 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                                   ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 11. 2022 г.