Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 411 по Протокол № 49 от 29.09.2022год.  на ОбС Исперих и Заповед №767/01.11.2022г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на:   

1.1. Поземлен имот №38296.501.8 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1096 (хиляда деветдесет и шест) кв.м с адрес с. Конево, ул. „Шести септември“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.276; №38296.501.10;№38296.501.68; №38296.501.55;№38296.501.70 и №38296.501.59, съгласно АОС № 7148 от 03.05.2022 год.

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 60,00  лева.

 1.3. Стъпка за наддаване в размер на 6,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 60,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

 2.1. Поземлен имот №38296.501.10 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1143 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Шести септември“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.62; №38296.501.66;№38296.501.68; №38296.501.55;№38296.501.8; №38296.501.60 и №38296.501.276, съгласно АОС № 7149 от 03.05.2022 год.

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 63,00 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 6,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 63,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

 3.1.  Поземлен имот №38296.501.59 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1332 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Шести септември“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.276; №38296.501.8;№38296.501.55;№38296.501.70;№38296.501.16 и №38296.501.6, съгласно АОС № 7147 от 03.05.2022 год.

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 73,00 лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 73,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

 4.1. Поземлен имот №38296.501.62 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1608 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Шести септември“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.66; №38296.501.68;№38296.501.10;№38296.501.276 и №38296.501.60, съгласно АОС № 7150 от 03.05.2022 год.

 

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 88,00 лева.

 4.3. Стъпка за наддаване в размер на 8,00 лева. 

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 88,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

5.1. Поземлен имот №38296.501.158 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1289 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Баба Парашкева“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.323; №38296.501.169;№38296.501.155 и №38296.501.168, съгласно АОС № 7177 от 08.07.2022 год.

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 71,00 лева.

5.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева. 

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 71,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

6.1.  Поземлен имот №38296.501.166 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1306 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Баба Парашкева“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с №38296.501.159; №38296.501.323;№38296.501.168;№38296.501.160 и №38296.501.161, съгласно АОС № 7194 от 16.08.2022 год.

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 72,00 лева.

6.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева. 

6.4. Депозит за участие в търга  в размер на 72,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

7.1. Поземлен имот №38296.501.168 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1937 кв.м с адрес с. Конево, ул. „Баба Парашкева“ по кадастралната карта на селото  при граници на имота: имоти с №38296.501.166; №38296.501.323;№38296.501.158;№38296.501.155;№38296.501.170 и №38296.501.160, съгласно АОС № 7178 от 08.07.2022 год.

7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в   размер на 107,00 лева.

7.3. Стъпка за наддаване в размер на 10,00 лева. 

7.4. Депозит за участие в търга  в размер на 107,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 16.11.2022 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  23.11.2022г.(сряда).

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 17.11.2022г. (четвъртък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.

   2. Повторен търг да се проведе на 24.11.2022г. (четвъртък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 16.11.2022 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 23.11.2022 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 11. 2022 г.