Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 35, ал.1 ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 418 по Протокол № 50 от 26.10.2022 г. на ОбС Исперих и Заповед № 804/16.11.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1. Поземлен имот  №24150.501.593 с начин на предназначение на територията урбанизирана с начин на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс с площ 7 233 кв.м  с местонахождение на имота с. Духовец, ул. "Мургаш", община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 24150.501.519; № 24150.501.592; № 24150.501.33; №24150.501.77; №24150.19.7 ;№ 24150.501.531 и №24150.19.8, съгласно АЧОС № 4489 от 02.02.2010г. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 21 836,00 лева.  

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 220,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 2 200,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 28.11.2022 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД,  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  05.12.2022 год.(понеделник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 29.11.2022г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 06.12.2022г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„Кей Би Си Банк България" ЕАД  IBAN: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 28.11.2022 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 05.12.2022 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

               

                                                                                                                              ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 11. 2022 г.