Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на  Решение № 421 по Протокол № 50 от 26.10.2022 год. на ОбС Исперих и Заповед № 812/16.11.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на:  

1. 5000/5305 кв.м идеални части от Поземлен имот с идентификатор 38296.501.133 с начин на трайно ползване ниско застрояване   с обща площ 5305 кв.м   кв.м с адрес с. Конево, ул. „6-ти септември“ №3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото при граници на имота: имоти с №38296.38.7; №38296.38.8; №38296.501.324; №38296.501.290, №38296.501.289 и №38296.501.132 съгласно АПОС № 7190 от 02.08.2022 год.  

2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 275,00 лева.

3. Стъпка за наддаване в размер на 27,00 лева. 

4. Депозит за участие в търга  в размер на 275,00 лв., който  се внася до 15,00ч. на 01.12.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка:  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF при банка: „ Кей Би Си Банк България“ ЕАД. За повторен търг до 15.00 ч. на  08.12.2022г.(четвъртък).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 02.12.2022г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 09.12.2022г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 01.12.2022 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 08.12.2022 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                                               ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 11. 2022 г.