Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 346 по Протокол № 43 от 12.05.2022 г. на ОбС Исперих и Заповед 850/30.11.2022 г. на кмета на Община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1. Поземлен имот № 272 (двеста седемдесет и две), с площ 5 595 кв.м., за който е отреден парцел XV-272 от квартал 32, ведно с построената в имота масивна двуетажна нежилищна сграда със застроена площ 720 кв.м. с начин на трайно предназначение – друг вид сграда, с местонахождение с. Благоево, община Разград, ул. „Христо Ботев” № 64, при граници и съседи: Север – ул. "Захари Стоянов", Изток – ул. "28-ми януари", Юг – ул. "Христо Ботев" и УПИ XIV-площад, Запад – ул. "Дянко Стефанов", съгласно АЧОС № 6217 от 26.05.2016 г.

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 47 475,00  лева без ДДС. 

3. Стъпка за наддаване в размер на 474,00 лева.

4. Депозит за участие в търга в размер на 9 500,00  лева, който се внася до 15.00 часа на 13.12.2022 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  20.12.2022 год.(вторник).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 14.12.2022 г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. "Дунав" № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 21.12.2022 г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 13.12.2022 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 20.12.2022 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 12. 2022 г.