Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

 На основание чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение №  451 от 26.01.2023 год.  на ОбС Исперих и Заповед №156/15.02.2023г. на Кмета на община Исперих 

 

О Б Я В Я В А 

I.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на  следните помещения:
1.1.Помещение от сграда №10015.111.606.1 с адрес с.Вазово, ул.“Ален мак“ с предназначение-магазин за промишлени стоки и площ  32,00 кв.м.
1.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на
64,00 лева.
1.3. Стъпка за наддаване в размер на
6,00 лева. 
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 64,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.03.2023 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  08.03.2023 год.(сряда).
2.1.Помещение от сграда №24116.502.329.1 с адрес с.Лудогорци, ул.“Тунджа“   с предназначение магазин за промишлени стоки и площ 55,00 кв.м.
2.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на
110,00 лева.
2.3. Стъпка за наддаване в размер на 11,00 лева. 
2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 110,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.03.2023 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  08.03.2023 год.(сряда).
3.1.Помещение №1 на първи етаж от сграда №34103.501.166.1.3,находящ се в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ №46 с предназначение магазин за хранителни стоки  и площ 42,00 кв.м.
3.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на
84,00 лева.
3.3. Стъпка за наддаване в размер на 8,00 лева. 
3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 84,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.03.2023 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  08.03.2023 год.(сряда).
4.1. Две
помещения от автоспирка в сграда №61875.33.738.1 с начин на предназначение  магазин за хранителни стоки с адрес с.Райнино, ул. «Ал. Стамболийски» № 55 с площ 36,00 кв.м. 
4.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 72,00 лева.
4.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,
00 лева. 
4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 72,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.03.2023 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  08.03.2023 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 02.03.2023г. (четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 09.03.2023г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 01.03.2023 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 08.03.2023 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   
4. Оглед на  помещенията  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 02. 2023 г.