"Грижа в дома в община Исперих"

Лого на Община Исперих

ПОКАНА
за организирана комуникационна проява (пресконференция) по проект "Грижа в дома в община Исперих"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на проект "Грижа в дома в община Исперих" по Процедура BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома", финансирана от Европейски социален фонд +, чрез Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0096-C01,

Ви каним да присъствате на начална пресконференция, която ще се проведе на 06.03.2023 год. от 10:30 ч. в Заседателната зала на 1-ви етаж в сградата на Община Исперих, находяща се в гр. Исперих, общ. Исперих, ул. "Дунав" № 2.

Екип за управление на проекта

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 02. 2023 г.