Забрана за събиране, откъсване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 191 от 02.03.2023 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, с чл. 10, ал. 2, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 118, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 62 от Закона за лечебните растения

ЗАБРАНЯВАМ:

I. 1. Събиране, откъсване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване (снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче гнездо и др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища, предназначени за засаждане) от гори, общински терени, зелени площи, паркове и алеи на територията на община Исперих.

2. На нарушителите на настоящата заповед да се съставят актове и наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания, респективно Закона за биологичното разнообразие и други нормативни актове в областта.

II. Настоящата заповед да се връчи на всички кметове по населените места в общината за сведение и изпълнение и да се постави съобщение на интернет страницата на общината (http://www.isperih.bg/) в секция обяви/съобщения и на информационното табло в сградата на община Исперих на адрес: гр. Исперих, общ. Исперих, ул. „Васил Левски” № 70.

инж. Белгин ШУКРИ  /  п  /
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 03. 2023 г.