Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 197 от 07.03.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-44 от 12.01.2023 г., с искане за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на УПИ III-339, 341 в квартал 21, с. Йонково ПИ № 34103.501.339 и ПИ № 34103.501.341/ и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 13.10.2022 г., по смисъла на чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 731/19.10.2022 г. на кмета на общината за допуснато изменение на ПУП-ПРЗ е изготвен проект за изменение на ПУП- ПРЗ /план за регулация и застрояване/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 1, т. 6 от 16.02.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план - план за регулация.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ , във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ

Изменението на:

I. ПУП - ПР /план за регулация/ на УПИ III-339, 341 в квартал 21, с. Йонково ПИ № 34103.501.339 и ПИ № 34103.501.341/, като вътрешната дворищна регулационна граница се постави по кадастралните граници на одобрената кадастрална карта, като се обособят два нови УПИ УПИ с идентификатори IX-339 и Х-339, 341, предвидени за "нискоетажно жилищно строителство" съгласно приложения проект.

II. ПУП - ПЗ /план за застрояване/ на УПИ IX-339 и УПИ Х-339, 341 в квартал 21, с. Йонково, ПИ № 34103.501.339 и ПИ № 34103.501.341/, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ     / п /
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
07. 03. 2023 г.