Заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ по КККР на гр. Исперих, местност "Черкезлик"

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 203 от 09.03.2023 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявление с вх. № УТ-238/02.03.2023 г. от „Път консулт” ООД - представлявано от Зорка Жекова Узунова - управител, приложените към него документи за разработване на ПУП-ПЗ, становище на гл. архитект на Община Исперих от 09.03.2023 г., във връзка с исканото разработване, намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане на изработването на ПУП-ПЗ.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, по смисъла на чл.134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ

РАЗРЕШАВАМ

Да се изработи ПУП /подробен устройствен план/ ПЗ - план за застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор № 32874.40.701 по КККР на гр. Исперих, местност ”Черкезлик”,Image removed.община ИсперихImage removed.

Разрешавам заявителят "Път консулт" ООД - представлявано от Зорка Жекова Узунова - управител, да възложи за собствена сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителите. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на Общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 03. 2023 г.