Обява

ОБЯВА
от Гюрсес Сали Исмаил
с. Вазово, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейностите и технологиите (ДВ, бр. 25/2003 год.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица относно "ПРИСТРОЙКА към съществуваща ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с. Вазово, кв. 21, УПИ V-597.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 03. 2023 г.