Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 206 от 15.03.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-12/05.01.2022 г. и вх. № УТ-12/05.01.2022 г., с искане за изменение на ПУП - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за УПИ I, "За училище" в квартал 25 по действащия план на с. Голям Поровец /ПИ № 15953.65.273, 15953.65.724 и 15953.65.725 по кадастрална карта/, становище на Гл. архитект на Общината от 06.01.2022 г. на основание чл. 134, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, при спазване на условията на чл. 134, ал. 9 от ЗУТ и заповед за допуснато изменение № 34/10.01.2022 г. на Кмета на Общината е изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ /план за регулация и застрояване/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 1, т. 1 от 16.02.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план /ПРЗ/.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на:

  1. ПУП - ПР /план за регулация/ за УПИ I, "За училище" в квартал 25, /№ 15953.65.273, № 15953.65.724 и № 15953.65.725 по кадастралната карта/ с. Голям Поровец, като от УПИ I се обособяват три нови УПИ, като вътрешно регулационните граници се поставят по границите на одобрената кадастрална карта. Новите УПИ получават нови идентификатори, а именно УПИ IV-273 /ПИ № 15953.65.273/, който се отрежда "За социални услуги", УПИ V-724 /ПИ № 1595З.65.724/, който се отрежда "За социални услуги" и УПИ VI-725 /ПИ № 15953.65.725/, който се отрежда "За друг обществен обект, комплекс", съгласно приложения проект.
  2. ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на УПИ IV-273, УПИ V-724 и УПИ VI-725 в квартал 25, с. Г. Поровец, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
15. 03. 2023 г.