Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 207 от 15.03.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-945/15.08.2022 г., с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ II-2683 в квартал 204, /ПИ № 32874.503.2683/ гр. Исперих - кв. "Запад" и въз основа на становище на Гл. архитект на Общината от 18.08.2022 г. на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, при спазване условията на чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед –№ 592/29.08.2022 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР (план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 1, т. 4 от 16.02.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план .

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ , във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП - ПР /план за регулация/ на УПИ II-2683 в квартал 204, /ПИ № 232874.503.2683/ гр. Исперих - кв. "Запад", като се образуват два нови УПИ с идентификатори УПИ XII-9034 и УПИ XIII-9035, предвидени за "Обществено застрояване", съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр.Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
15. 03. 2023 г.