Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение №  465 по Протокол № 57 от 23.02.2023 год.  на ОбС Исперих и Заповед №216/20.03.2023г. на Кмета на община Исперих.

О Б Я В Я В А :

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на  следните недвижими имоти:

1.1.Павилион №9 на Общински пазар –Исперих, находящ се в сграда № 32874.502.388.1 с адрес гр.Исперих, ул. „Хан Аспарух“  с площ – 37,50 (тридесет и седем цяло и петдесет)  кв.м и предназначение –  магазин за риба и рибни продукти.

1.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 375,00  лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 37,00  лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лева, който  се внася до 15.00 часа на 04.04.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  11.04.2023 год.(вторник).

 

 2.1.Помещение №34103.501.166.1.2 на първи етаж от масивна двуетажна сграда, находяща се в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ №46 с площ  – 42,00 (четиридесет и две)  кв.м и предназначение– магазин за хранителни стоки. 

 2.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00  лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 8,00  лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 84,00 (триста седемдесет и пет) лева,   който  се внася до 15.00 часа на 04.04.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  11.04.2023 год.(вторник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 05.04.2023г. (сряда) от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.04.2023г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.04.2023 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.04.2023 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещенията може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                 ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 03. 2023 г.